Connecting your brand to listeners.

Algemene Voorwaarden Unit10 Podcast Agency

 1. Definities 1.1 Dienstverlener: Unit10 Podcast Agency 1.2 Opdrachtgever: De partij die Unit10 Podcast Agency inhuurt voor het leveren van diensten. 1.3 Diensten: De diensten die Unit10 Podcast Agency aanbiedt, inclusief het produceren en adviseren over podcasts, het geven van podcasttrainingen en aanverwante werkzaamheden. 1.4 Overeenkomst: Elke overeenkomst, schriftelijk of per e-mail, tussen Unit10 Podcast Agency en de opdrachtgever met betrekking tot de te leveren diensten.
 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Unit10 Podcast Agency en de opdrachtgever. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Offertes 3.1 Offertes van Unit10 Podcast Agency zijn vrijblijvend en geldig voor 14 werkdagen na uitgifte. 3.2 Prijzen zijn exclusief reiskosten, BTW en overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 4. Totstandkoming en Uitvoering 4.1 Een overeenkomst komt tot stand bij schriftelijke bevestiging door Unit10 Podcast Agency of bij aanvang van de dienstverlening. 4.2 Unit10 Podcast Agency kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. 4.3 De opdrachtgever zorgt dat alle voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zijn.
 5. Intellectuele Eigendom 5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit de opdracht behoren toe aan Unit10 Podcast Agency, tenzij anders overeengekomen. 5.2 Het gebruik van het resultaat is beperkt tot de overeengekomen bestemming, tenzij anders afgesproken.
 6. Gebruik van het Resultaat 6.1 De opdrachtgever mag het resultaat van de opdracht alleen gebruiken binnen de overeengekomen bestemming. 6.2 Bij niet overeengekomen gebruik heeft Unit10 Podcast Agency recht op een passende vergoeding.
 7. Verplichtingen van Unit10 Podcast Agency 7.1 Unit10 Podcast Agency voert de overeenkomst uit met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap. 7.2 De verplichtingen van Unit10 Podcast Agency hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
 8. Annulering en Ontbinding 8.1 Annulering door de opdrachtgever moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. 8.2 Bij annulering worden kosten in rekening gebracht volgens de annuleringsvoorwaarden.
 9. Bijkomende Kosten 9.1 Bijkomende kosten zoals reis- en materiaalkosten worden apart gefactureerd.
 10. Prijzen en Betaling 10.1 Prijzen zijn exclusief BTW. 10.2 Betaling dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden.
 11. Aansprakelijkheid 11.1 Unit10 Podcast Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, tenzij bij opzet of grove schuld. 11.2 De opdrachtgever vrijwaart Unit10 Podcast Agency tegen claims van derden.
 12. Overmacht 12.1 Bij overmacht kan Unit10 Podcast Agency de nakoming van de overeenkomst opschorten.
 13. Bescherming Gegevens 13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 14. Bijzondere Bepalingen 14.1 Unit10 Podcast Agency kan aanvullende bepalingen stellen voor specifieke diensten.
 15. Klachten 15.1 Klachten over diensten kunnen worden ingediend via een aangewezen contactpunt.
 16. Slotbepalingen 16.1 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Unit10 Podcast Agency. 16.2 Bij tegenstrijdigheden geldt de volgorde: specifieke overeenkomst, algemene voorwaarden. 16.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Tot 1 maand voor aanvang: geen kosten.
 • 30 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de kosten.
 • Binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten.